Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Pani/Pan może udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Witkowski Metal Drew, pod adresem Poznań 61-251 os. Orła Białego 74/121, NIP 7821147104 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: kontakt@marekwood.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 694546989
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 4. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

DEFINICJE

ADMINISTRATOR

Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Witkowski Metal Drew, pod adresem Poznań 61-251 os. Orła Białego 74/121, NIP 7821147104 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

DANE OSOBOWE

informacje, które identyfikują lub pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres e-mail, numer nip.

POLITYKA

Niniejsza Polityka Prywatności.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SERWIS/SKLEP

Strona internetowa pod adresem: marekwood.pl oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia Towary, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem , zamówić informacje handlowe i marketingowe za pośrednictwem usługi Newsletter.

UŻYTKOWNIK

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU/STRONY?

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Jeżeli Użytkownik kontaktuje  się z  Administratorem,  dane  zostały  udostępnione mu  bezpośrednio przez Użytkownika.
 4. Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę  skierowała  do  Administratora,  to  źródłem  danych  jest ta    W  takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy np. imię, nazwisko, numer nip, numer telefonu, adres wysyłki, adres e-mail.
 6. W celu dokonania zapisu na newsletter Administrator zbiera następujące dane: imię, adres e-mail.
 7. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu.

 

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 

 1. Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży – a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 2. Analizy ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  serwisu  oraz dostosowywania treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 4. Dostarczania i wyświetlania treści w serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 6. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach oraz badania opinii poprzez ankiety (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 7. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 8. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. Wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (Newsletter) (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 10. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych a także otrzymania ich kopii ( 12 RODO);
 2. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych (15 RODO);
 3. Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (16 RODO);
 4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w (art. 18 RODO);
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, (art. 21 RODO);
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO);

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy bądź zakończenia realizacji Umowy.
 3. Zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w  zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu/Sklepu:
  • hostingu strony www,
  • prowadzenia obsługi księgowej,
  • brokera usług kurierskich,
  • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.,
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 4. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited).
 5. Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych.
 6. Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.
 7. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 8. Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 9. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 10. Google Analytics by Google LLC – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).
 11. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 12. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
 13. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
 14. Instagram- https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

 

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

 1. Ta Strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii,  których  korzystanie  najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika  (komputer,  smartfon,  ).  Wykorzystuje  się  te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram;

narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

 

LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram.
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.