REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Witkowski Metal Drew, pod adresem Poznań 61-251 os. Orła Białego 74/121, NIP 7821147104 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów, procedury reklamacyjnej i wszelkie inne informacje przepisane prawem.

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.      Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar.

2.      Dowód zakupu – faktura,paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

3.      Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.      Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego www.flashcaffe.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5.      Sprzedawca – Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Witkowski Metal Drew, pod adresem Poznań 61-251 os. Orła Białego 74/121, NIP 7821147104 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

6.      Klient lub Użytkownik – to Strona Umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, Przedsiębiorca, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

7.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.     Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.

9.      Operator płatności – przelew tradycyjny

10.  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierających ze Sprzedawcą Umowy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie Ustawą i Kodeksem Cywilnym.

11.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

12.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

13.  Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://marekwood.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać
Zamówień i zakupów określonych Towarów.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15.  Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.

16.  Towar – wszystkie rzeczy ruchoma, oferowane za pośrednictwem Sklepu.

17.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie określa Towar, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

18.  Płatność –  uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub przy odbiorze osobistym towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Towaru.

19.  System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).

20.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

21.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

22.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

23.  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

24.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego polegają na:

a)      Prezentacji Towarów;

b)      Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.

§3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Witkowski Metal Drew, pod adresem Poznań 61-251 os. Orła Białego 74/121, NIP 7821147104 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.      Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://marekwood.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

3.      W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

·        adres e-mail: biuro@marekwood.pl

·       numer telefonu: 694546989

·        formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

4.      Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu wygodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.

2.     Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.     Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

5.     Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6.     Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

·      korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

·        niedostarczania i nieprzekazywania treści o
charakterze bezprawnym;

·        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w
Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną
licencją (jeśli taka została udzielona).

·        Umieszczania Spamu.

7.     Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy towarów,  grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, Formularzu Zamówienia, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

8.     Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów.
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

9.     Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

10.  Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

11.  Ceny, specyfika każdego Towaru, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.

12.  Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu
oraz innych Klientów.

13.  W Sklepie dostępne są następujące Towary:

a)      Podkładki

b)     Deski

c)     Stoliki kawowe

d)     Lustra

e)     Zegary

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary potrzebne są:

a)     dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);

b)     odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

c)     aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz
  przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu wypełniającFormularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:

a)      Dodał Towar do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie „Zobacz koszyk”;

b)      Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie;

c)      Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;

d)      Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie

e)      Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.

f)       Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Kupuje i płacę”;

g)      Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie.

 1. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 2. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

a)      imienia i nazwiska,

b)     adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod
pocztowy, miasto),

c)      numeru telefonu,

d)      adresu e-mail,

5.      Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

6.       Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie przekierowany.

7.       Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak również co do formy dostawy i płatności.
 2. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie.